Zoeken

DCAT Application Profile voor dataportalen in Europe (DCAT-AP) is een specification die gebaseerd is op W3C's Data Catalogue vocabulary (DCAT) om datasets van de publieke sector te beschrijven. Deze wordt voornamelijk gebruikt om cross-data zoekopdrachten in data portalen te realiseren en om data van de publieke sector beter doorzoekbaar te maken over sectoren en grenzen heen. Dit kan bereikt worden door beschrijvingen van data sets uit te wisselen tussen data portalen.

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens.

Common Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) is een gegevensmodel voor het beschrijven van openbare diensten en de daarbij horende levens- en bedrijfsgebeurtenissen.

Open Standaarden voor Linkende Organisaties / Overheden.

De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen.

Samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie.

Dit samenwerkingsakkoord is de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).

Open data vergadering met de Gewesten, federale overheid en andere stakeholders.

Deze stijlgids voor RESTful-services is een gezamenlijke inspanning van verschillende Belgische overheidsinstellingen. Hij is gericht op het verbeteren van de compatibiliteit tussen RESTful services aangeboden door overheidsinstellingen of andere organisaties die deze richtlijnen toepassen.

Core Vocabularies zijn vereenvoudigde, herbruikbare en uitbreidbare datamodellen die de fundamentele kenmerken van een entiteit op een contextneutrale manier vastleggen. ISA2 heeft de Core-vocabulaires voor overheidsdiensten ontwikkeld, in een open proces met de actieve betrokkenheid van specifieke werkgroepen.

KBO

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.

Federaal:

  • Het kadastraal perceel en haar identificatie
  • Het kadastraal plan
  • De administratieve grenzen 
  • Het kadastraal inkomen 
  • De kadastrale legger 
  • De verkoopprijzen 
  • Attesten van erfopvolging

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

Er is een Europees multi-stakeholderplatform (MSP) inzake ICT-normalisatie opgezet om de Commissie te adviseren over aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van het ICT-normalisatiebeleid, waaronder de prioriteitstelling ter ondersteuning van de wetgeving en het beleid, en het identificeren van specificaties die zijn ontwikkeld door internationale organisaties voor ICT-standaardisatie .

Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) heeft de Business Interoperability Specifications (BIS) voor gemeenschappelijke eProcurement-processen ontwikkeld om elektronische documenten te standaardiseren, die worden uitgewisseld en gevalideerd via een open en beveiligd netwerk, tussen de toegangspunten voor aankopers in de publieke sector en hun leveranciers in heel Europa en daarbuiten.

Het G-Cloudprogramma is het resultaat van een gezamenlijk initiatief door meerdere publieke instellingen: federale overheidsdiensten, instellingen van de sociale zekerheid en de zorgsector… De praktische realisatie wordt aangestuurd vanuit de "Cloud Governance Board"

INTEROP SUMMIT 2018 draait helemaal om interoperabiliteit in de context van e-government. Het evenement is gericht op het bevorderen en verspreiden van beste praktijken inzake interoperabiliteit, gebaseerd op de bouwstenen van het Europese ISA²-programma.

Een van de basisprincipes van e-government bestaat erin administratieve formaliteiten tot een minimum te herleiden. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens, of een combinatie ervan.

Het Federal Metropolitan Area Network(FedMAN) verbindt de verschillende federale overheidsdiensten met elkaar en biedt hen een gecentraliseerde toegang tot het internet.

Kenmerken

Samenwerkingsakkoord betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake het creëren van een uniek digitaal loket bestemd voor de gezondheidsactoren.

eBirth is een informaticaoplossing die toelaat om de nuttige gegevens in verband met het administratieve proces van de kennisgeving van geboorte te digitaliseren en de transfer van deze gegevens naar alle betrokkenen te vergemakkelijken. Concreet betekent eBirth dat de papieren versie van de formulieren wordt vervangen en dat de gegevens nog maar één keer moeten worden ingevoerd.

CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government te organiseren.

XML

Extensible Markup Language (XML)

Unicode Transformation Format 8-bit